eArsiv@hakkari: Recent submissions

 • Taylan, Mehmet Sait (Zootaxa, 2019-05-09)
  Seventeen endemic and three sub-endemic species belonging to three subfamilies of Tettigoniidae (Orthoptera: Bradyporinae, Phaneropterinae and Tettigoniinae) were sampled during field trips throughout different regions of ...
 • KARAKUŞ, Sinem (2011-07-27)
  Bu araştırma, Üzümlü halkının kullandığı doğal bitkileri belirlemek amacıyla, 2010 ve 2011 yılları arasında yapılmıştır. Araştırma alanındaki bitkilerden 44 familyaya ait 140 türün, gıda (60 kullanım), tedavi (62 kullanım), ...
 • Algül, Mesut (Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2018-12-01)
  Divan şiiri, insana dair her ayrıntıyı ihtiva eden çok zen-gin bir şiir geleneğidir. Bu gelenek ilimden beslenir. Di-van şairleri, aynı zamanda birer âlim ve muhtelif mes-leklere sahip kişilerdir. Divan şiiri ve ilim ...
 • Haksever, Halil İbrahim,Bahir, Mesut Selçuk, Algül (International Journal of Language Academy, 2018-12-01)
  18. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Kahramanmaraşlı Sünbülzâde Vehbî, daha çok Arapça, Farsça manzum sözlükleriyle tanınır. Sünbülzâde Vehbî’nin Dîvân, Lutfiyye-i Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî ve Şevk-engiz ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (2017-10-01)
  Hüseyin Raci Efendi 19. yüzyılın ikinci yarısında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Zağra’da yaşamış ve o dönemin en büyük olaylarından biri olan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbini) bizzat müşahede ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Journal of Turkish Language and Literature, 2015-10-01)
  Klasik Türk edebiyatında eğitici ve öğretici yönü ağır basan çeşitli manzum sözlükler kaleme alınmıştır. Özellikle Sünbülzâde Vehbî’nin Tuhfe-i Vehbî’si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (International Journal of Language Academy, 2015-08-01)
  Özet Asıl adı Mehmed olan ve Masrafzâde lakabıyla tanınan Şefîk; kâtiplik, hâcegânlık, mukataacılık, vakanüvislik görevlerinde bulunmuştur. Daha çok, tarihçi kimliği ile bilinen Şefîk Mehmed, 1703 yılında cereyan eden ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-07-01)
  Asıl adı Mehmed olan Şefîk, Masrafzâde lakabıyla da anılmaktadır. Kâtiplik, vakanüvislik, hâcegânlık, mukataacılık görevlerinde bulunmuştur. Tarihçi kimliği ile öne çıkan Şefîk, daha çok, Edirne Vak’asını (1703) anlattığı ...
 • YILMAZ, Can (The Thirty-third Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, 2013-02-08)
  Akyatan beach, Turkey is the most important green turtle nesting site in üe Mediteranean. The beach is 22 km in length and monitored everday on foot between 1 June to 15 September betweefi 2006-2011. Dııring these periods, ...
 • Bardak, Ahmet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-10)
  Evrenin yapısını ele alan kozmoloji (evren bilimi) hakkında başta felsefe dünyası olmak üzere birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Bu bilim ile evrenin yaratılışından günümüze kadar olan evreleri incelenmektedir. Kozmoloji ...
 • Bardak, Ahmet (2018-06)
  Kelam akaid ve mezhepler tarihi alanında lisans ve lisansüstü çalışmaların son yıllarda arttığı görülmektedir. Bazı ülkelerdeki hakim mezheplerin kimi zaman bu lisansüstü çalışmaların çeşidine ve içeriğine tesir ettiği ...
 • Çiftçi, Nurettin (Atlas Journal, 2018-10-31)
  Allah, insanlık tarihi boyunca insanoğlunun hidayeti için sürekli peygamberler göndermiş ve onlara kitaplar vahyetmiştir. Kur’ân-ı Kerim de insanlığın hidayeti için indirilmiş son ilâhî vahiydir. Daha önce indirilmiş olan ...
 • Çiftçi, Nurettin (SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2018-10-31)
  Kur’ân’ı Kerim, Arap dili ile nazil olmuş bir kitap olarak, ilk muhataplarının kullandığı kelime ve kavramları kullanmıştır. Arap dilinde, diğer dillerde olduğu gibi kelimeler eş anlamlı ve eş sesli olma özelliğine sahiptir. ...
 • Bardak, Ahmet (Recent Disccussions in Social Sciences, 2018-10)
  Meâd “avd” den türemiş, “iade, dönüş”, “ikinci defa başlama”, “dönülecek yer”, “yeniden dönüş zamanı” manalarında ismi zaman veya ismi mekânbir kelime olup nefsin bedeninden ayrıldıktan sonra ona yeniden kavuşması anlamına ...
 • Çiftçi, Nurettin (2009-04-26)
  ÖZET KUR’ÂN’DA DUA Dua; insan-tanrı ve tabiat algılamasının tabii bir sonucu olarak tarih boyunca inanan- inanmayan her insanın yaşadığı bir fenomendir. Dua, kuldan Allah’a doğru yapılan çağrı ve kulun kendi varlığının ...
 • Bardak, Ahmet (Tidsad, 2018-12)
  Bu makalede Şiâ mezhebinin bedâ anlayışını genel hatlarıyla tespit etmeye çalıştık. Bedâ, Şiâ mezhebine has bir inanç olup dayandığı konu imamettir. Özellikle imamların nass ile tayin edilme inancı ve onların masum ...
 • Bardak, Ahmet (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017)
  Akıl-nakil konusu İslam kelam ekollerinde sürekli olarak tartışılagelmiştir. Kelamcıların aklı ön plana çıkararak ondan yana tavır aldıkları bilinmektedir. Fakat naklin de kelam ilminde mutlak bir yeri ve önemi bulunmaktadır. ...
 • Bardak, Ahmet (2017-04)
  Kelâmî eserlerde müstakil bir bölümde ele alınan ve usûl-i selâse (üç ana esas) nin bölümlerinden birisi olan ilahiyât konusu, kendi içerisinde önemli alt başlıkları içermektedir. Bu başlıklar altında hem felsefe hem de ...
 • Bardak, Ahmet (2017-06-15)
  İslam Akâidi, İslam toplumunda genel olarak risaleler ile öğretilmiştir. Hicri I. asırdan günümüze kadar yazılmaya devam eden bu risaleler Eş’arî, Matüridî ve Selefi Mezhebine ait risalelerdir. Bu risalelerde öncelikle ...
 • Bardak, Ahmet (Asos Journal, 2017-12-20)
  İlk dönem akâid risaleleri Kur’an ve sünnette ortaya konulan saf itikad anlayışının geniş halk kitlelerine aktarılması amaçlanarak çok sade bir üslup ile ele alınmıştır. Ele alacağımız Adî b. Müsâfir’in eseri de bu tarz ...