acikerisim@hakkari

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Akçay, Ekrem Yaşar (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010-06)
  Bu tezin amacı, Uluslararası Đlişkiler Disiplininde önemi geç fark edilen/anlaşılan ve devletler için hayati önem taşıyan Karar Alma Yaklaşımını incelemek ve yakın tarihimizde büyük yankı bulan 1 Mart Tezkeresi Olayını ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Global Financial Crisis Reasons, Effects and Solutions, 2009-09)
 • Akçay, Ekrem Yaşar (New Global Dialogue, 2009-05)
  Ortaya çıkışında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, v.b. etkenlerin bulunduğu terör, tanımında tam bir uzlaşmaya varılamasa da, Türkçede yıldırma, korkutma anlamına gelmektedir. Ancak daha genel bir tanım yapmak gerekirse ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Great Powers and Turkey: From The Berlin Conference Onwards, 2011-04)
  Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlayınca, İngiltere, Fransa gibi büyük güçlerin Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri nedeniyle bağımsızlık vaadiyle kandırılan ve özellikle I. Dünya Savaşı’nda Osmalılara karşı savaşan ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (International Middle East Congress, 2011-11)
  Gerek kavram olarak gerekse coğrafi anlamda tam anlamıyla bir tanımı yapılamayan Orta Doğu, dünya tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Dünya tarihindeki en eski medeniyetlerin kurulduğu Orta Doğu, aynı zamanda üç büyük ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (2012-05)
  EU which was established in 1957 with Rome Treaties and in 1992 with Maastricht Treaty made process from economic union towards political union, also has tried considering the harmony many issues such as agriculture, ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Isparta Değerleri, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Sempozyumları, 2010-04)
  Yaklaşık 8000 yıllık köklü bir tarihe sahip olan ve birçok devletin yaşadığı Isparta, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği çabadan dolayı Türkiye için de önemli bir yere sahiptir. Mondros Antlaşması’ndan sonra kurdukları ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Türkiye’nin Bölgesel Politikalardaki Rolü, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu ve TUİÇ, 1. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, 2010-04)
  Yıllarca aynı topraklar üzerinde birlikte, barış içinde yaşayan Türkler ve Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte kopmaya başlamış ve günümüzde de devam eden sorunlarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu, 2016-03-03)
  Türkiye’nin sekizinci Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, Türkiye siyasi hayatının ve dış politikasının önemli figürlerinden biri olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan seçimlere ANAP ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Turhan Kitabevi, 2013-09)
 • .Akçay, Ekrem Yaşar (The Turkish Yearbook of International Relations, 2011-06)
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015-12)
  Afrikanın en önemli ülkelerinden biri olan Tunus, hem bölge ülkeleriyle hem de diğer ülkelerle yakın ilişkilere sahiptir. Örneğin Tunus, AB’nin bölgedeki en önemli ticari ortaklarından biridir. Arap Baharı’ndan sonra demokratik ...
 • .Akçay, Ekrem Yaşar (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013-10)
  In 1919, Within the finishing of First World War, International Relations established as a dicipline and put many newnesses in the world. After First World War, people who saw the bad subsequents of war, didn’t want to ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Dergisi, 2014-01)
  Avrupa Birliği (AB), Türkiye için önemli bir konu olmuştur. Çünkü Avrupa Birliği, Türkiye için Batılılaşmanın ya da Modernleşmenin bir aracı olarak görülmüştür. 1959’dan günümüze kadar, özellikle 1970’ler, ordu, bakanlıklar, ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013-06)
  1980-1988 arasında meydana gelen ve İran-Irak Savaşı, pek çok kişinin ölümüyle ve ekonomik, siyasal ve sosyal pek çok zararla sonuçlanmıştır. Buna ilave olarak, bu savaş sonrasında hem Ortadoğu devletleri hem de bölge ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012-06)
  Herkes tarafından genel kabul görmüş bir tanımı olmasa da, terör kavramını psikolojik bir savaş olarak tanımlamamız mümkündür. Günümüzde küreselleşmenin ve küresel gelişmelerin etkisiyle terörün ve terörist eylemlerin ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014-09)
  Siyasi Parti, genel olarak iktidarı ele geçirmek amacıyla hareket eden sistematik bir yapıdır. Demokratik sistemin olmazsa olmaz parçalarından biri olan siyasi partiler, devletlerin iç ve dı ş politikalarında önemli ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Akademik Bakış Dergisi, 2012-11)
  II. Dünya Savaş ı sonras ında, 1951’de imzalanan Paris Antlaşmas ı ile kurulan AKÇT ve 1957’de imzalanan Roma Antlaşmaları ile ortaya ç ıkan AET ile temeli atılan Avrupa Birliği, dünyan ın pek çok bölgesinde faaliyet ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2011-06)
  Köklü bir tarihe sahip olmalarına rağmen, hiçbir dönemde etkin güç olamayan Ermeniler, Bizans, Selçuklular gibi devletlerin egemenlikleri altında yaşamışlar ve sadece Türklerin egemenliğinde rahat etmişlerdir. Özellikle ...
 • Akçay, Ekrem Yaşar (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011-04)
  Son yıllarda dünya nüfusunun yapısının hızlı bir şekilde değişmeye başlaması azalan nüfus ile ilgili sorunlarla ilgilenme gereğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği de, dünyadaki her 14 kişiden birinin yaşadığı bir ...

View more