acikerisim@hakkari

Türkçe Eğitim Bölümü

Türkçe Eğitim Bölümü

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Algül, Mesut (Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2018-12-01)
  Divan şiiri, insana dair her ayrıntıyı ihtiva eden çok zen-gin bir şiir geleneğidir. Bu gelenek ilimden beslenir. Di-van şairleri, aynı zamanda birer âlim ve muhtelif mes-leklere sahip kişilerdir. Divan şiiri ve ilim ...
 • Haksever, Halil İbrahim,Bahir, Mesut Selçuk, Algül (International Journal of Language Academy, 2018-12-01)
  18. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Kahramanmaraşlı Sünbülzâde Vehbî, daha çok Arapça, Farsça manzum sözlükleriyle tanınır. Sünbülzâde Vehbî’nin Dîvân, Lutfiyye-i Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i Vehbî ve Şevk-engiz ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (2017-10-01)
  Hüseyin Raci Efendi 19. yüzyılın ikinci yarısında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Zağra’da yaşamış ve o dönemin en büyük olaylarından biri olan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbini) bizzat müşahede ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Journal of Turkish Language and Literature, 2015-10-01)
  Klasik Türk edebiyatında eğitici ve öğretici yönü ağır basan çeşitli manzum sözlükler kaleme alınmıştır. Özellikle Sünbülzâde Vehbî’nin Tuhfe-i Vehbî’si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (International Journal of Language Academy, 2015-08-01)
  Özet Asıl adı Mehmed olan ve Masrafzâde lakabıyla tanınan Şefîk; kâtiplik, hâcegânlık, mukataacılık, vakanüvislik görevlerinde bulunmuştur. Daha çok, tarihçi kimliği ile bilinen Şefîk Mehmed, 1703 yılında cereyan eden ...
 • Selçuk, Bahir, Mesut Algül (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015-07-01)
  Asıl adı Mehmed olan Şefîk, Masrafzâde lakabıyla da anılmaktadır. Kâtiplik, vakanüvislik, hâcegânlık, mukataacılık görevlerinde bulunmuştur. Tarihçi kimliği ile öne çıkan Şefîk, daha çok, Edirne Vak’asını (1703) anlattığı ...
 • Ertuş, Ayşe (TURKISH STUDİES, 2016-04)
  Hasan İzzettin Dinamo, Attila İlhan’ın “fedailer mangası”, Mehmet Kemal (Kurşunluoğlu)’in ise “acılı kuşak” olarak adlandırdığı 1940 kuşağı şairlerinden biridir. Bu kuşağın direnç taşlarından biri olarak anılan Dinamo, ...
 • Ertuş, Ayşe (425684 YÖK TEZ MERKEZİ, 2016-01)
  Türk Ģiirindeki önemli eğilimlerden biri toplumcu gerçekçiliktir. Marksist estetikten beslenen toplumcu gerçekçi anlayıĢ, sanata bir amaca hizmet etme iĢlevi yüklemiĢtir. Toplumcu gerçekçilik sadece toplumu ele almayı ...
 • Ertuş, Ayşe (2009-11)
  Ayla Kutlu’nun öyküleri üzerine yaptığımız çalışma iki bölümden oluşur. Birinci bölümde geçmişten günümüze Türk öykücülüğünün gelişimi ve Ayla Kutlu’nun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durduk. İkinci bölümümüzde ...
 • ERTUŞ, AYŞE (Turkısh Studies, 2014-02)
  Ayla Kutlu, 1980 sonrası Türk edebiyatında dikkat çeken yazarlardandır. “Kadın yazar” ifadesini kabul etmeyip kendisini “yazarlar içinde bir kadın” olarak nitelendiren Kutlu, edebiyat çalışmalarına roman ile başlar. 1984’te ...

View more